Pdf

İznik konsilli.pdf
İslam ve İznik konsilli.pdf
Hıristiyanlık'ta bölünme İznik Konsili.pdf
Hıristiyanlık'ta ayrılma.pdf
Athanasıus ve İznik konsili.pdf
İznik ve Efes Konsilleri.pdf

 

 

Video

İlahi Nizam ve Kainat - (Tarık Arıkdal)
Ruhlarla Konuşmak Nasıl Mümkündür?
Ölüm ve Ötesi - (Pelin Çift ile Gündem Ötesi)

 

Yayın Tarihi: 01.07.2018

 

İSA KİMDİR

İsa Tanrının Peygamberi

İsa Tanrının Tek Oğlu

İsa Tanrı

 

 

       Soru: İsa Tanrı mıdır? İsa hiç Tanrı olduğunu iddia etmiş midir?

 

Yanıt: Kutsal Kitap hiçbir zaman İsa’nın açık bir şekilde “Ben Tanrı’yım” dediğini kaydetmez. Ancak bu O’nun Tanrı olduğunu bildirmediği anlamına gelmez. Örneğin, İsa’nın Yuhanna 10:30’daki “Ben ve Baba biriz” sözlerine bakalım. O’nun burada Tanrı olduğunu iddia ettiğini anlamak için Yahudiler’in bu bildiriye gösterdikleri tepkiye bakmamız yeter. “... İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun” diyerek bu nedenden ötürü O’nu taşlayarak öldürmeye çalıştılar (Yuhanna 10:33). Yahudiler İsa’nın ne iddia ettiğini tam olarak anlamışlardı; İsa Tanrı olduğunu iddia ediyordu. İsa’nın burada Tanrı olduğunu iddia ettiğini inkâr etmediğine dikkat edin. İsa, “Ben ve Baba biriz” diye bildirdiğinde (Yuhanna 10:30), Kendisi ve Baba’nın tek bir doğa ve özden olduklarını söylüyordu. Yuhanna 8:58 de buna başka bir örnektir. İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım” diye bildirmişti. Bu bildiriyi duyan Yahudiler’in tepkisi, Tanrı’ya küfür ettiğinden ötürü, Musa’nın Yasası’nın kendilerine buyurduğu gibi, ellerine taşlar alıp O’nu öldürmek olmuştu (Levililer 24:15).

 

Yuhanna İsa’nın Tanrı olduğu kavramını tekrarlar: “Söz Tanrı’ydı” ve “Söz insan oldu” (Yuhanna 1:1, 14). Bu ayetler İsa’nın beden almış Tanrı olduğunu açık bir şekilde belirtir. Elçilerin İşleri 20:28 bize şöyle der: “Kendinize ve Kutsal Ruh'un sizi gözetmen olarak görevlendirdiği bütün sürüye göz kulak olun. Rab'bin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız.” Tanrı’nın kilisesine kim Kendi kanı pahasına sahip olmuştur? İsa Mesih. Elçilerin İşleri 20:28, Tanrı’nın kilisesine Kendi kanıyla sahip olduğunu bildirir. Bu yüzden İsa Tanrı’dır!

 

İsa’nın öğrencilerinden Tomas, İsa hakkında, “Rabbim ve Tanrım!” demiştir (Yuhanna 20:28). İsa bu sözleri söylediği için onu düzeltmemiştir. Titus 2:13 bizleri, Tanrımız ve Kurtarıcımız, İsa Mesih’i beklememiz için yüreklendirir (ayrıca bakınız 2 Petrus 1:1). İbraniler 1:8’de Baba, İsa hakkında şöyle der: “Ama Oğul için şöyle diyor: "Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, egemenliğinin asası adalet asasıdır.” Baba, İsa’nın gerçekten de Tanrı olduğunu belirtecek şekilde İsa’dan “Ey Tanrı” diye söz eder.

 

Vahiy Kitabı’nda bir melek elçi Yuhanna’ya sadece Tanrı’ya tapması talimatını vermişti (Vahiy 19:10). İsa Kutsal Kitap’ta birkaç kez insanların tapınmasını kabul eder (Matta 2:11, 14:33, 28:9, 17; Luka 24:52; Yuhanna 9:38). İnsanları Kendisine taptıkları için hiçbir zaman azarlamaz. İsa eğer Tanrı olmasaydı, tıpkı Vahiy Kitabı’ndaki meleğin yaptığı gibi, insanlara Kendisine tapmamalarını söylerdi. Kutsal Kitap’ta İsa’nın tanrılığını savunan birçok başka ayet ve parça vardır.

 

İsa’nın Tanrı olması gerektiğinin en önemli nedeni, eğer O Tanrı olmasaydı, ölümünün dünyanın günahlarının cezasını ödemeye yeterli olmayacak olduğudur (1 Yuhanna 2:2). Eğer İsa Tanrı olmasaydı yaratılmış bir varlık olurdu ve yaratılmış bir varlık da sonsuz bir Tanrı’ya karşı işlenen günah için talep edilen sonsuz cezayı ödeyemezdi. Böylesine sonsuz bir cezayı sadece Tanrı ödeyebilirdi. Sadece Tanrı dünyanın günahlarını Kendi üzerine alabilir (2 Korintliler 5:21)ve günah ve ölüm üzerindeki zaferini kanıtlamak için ölüp dirilebilirdi.

 

 

 

 

Hıristiyan ve Musevi Dininin  M.S. 3 yılında ve daha sonraki Konsil toplantılarında alınan kararlar ile  ve bazı kitapları apokrif yani  kabul edilemez sayıp imha ederek ve kabul etmeyen Din insanlarını tehdit ederek  bugünkü aslından saptırılmış bir din haline getirilmiştir.

Bunu gören TANRI’da tekrar TEK TANRI DİNİNİ özüne döndürmek için

İSLAM Dinini Hz. Muhammed ‘e VAHİ olarak indirmiştir

 

 

Kur’an İhlâs Suresi 112 Göre:

Bismillahirrahmânirrahîm

De ki: O, Allah'tır, bir tektir.

Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.)

Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir).

Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).

Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir.

 

 

Hz. İsa (as)'dan birkaç yüzyıl sonra, İznik ve Kadıköy Konsilleri'nde alınan kararların ardından, üçleme inancı Hıristiyanlığın temeli haline getirilmiş, bu büyük yanılgıya inanmamak ise imansızlık olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle de üçleme inancının Allah'a bir ve tek olarak iman ile çelişen bir öğreti olduğuna inanan, İncillerde üçlemenin yer almadığını savunan ya da bu konuda şüpheleri bulunan insanlar ya susturulmuş ya da baskı ile ikna edilmişlerdir. Theodore Zahn Articles of Apostolic Creed (Havari İnançlarının Maddeleri) isimli eserinde "MS 180-210 yılları arasında "Bir ve Tek olarak Allah'a iman" sözünün başına "Baba" kelimesinin eklendiğini" söyler. Zahn, bu durumun ilk başlarda birçok Kilise liderinin tepkisiyle karşılaştığını ve bu liderlerin "yapılan şeyin kutsal metinlerde olmayan inançlar türetmek olduğunu" söylediklerini belirtir. İncil araştırmalarıyla tanınan Duncan Heaster ise 1988 yılında üçleme konusunda yapılan bir tartışmada görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir:

 

Üçleme bize kavramanın imkansız olduğu bir Tanrı inancı sunmaktadır. Ve bu inanç Tanrı'nın açık ve anlaşılır sözleriyle tamamen çelişmektedir. Herhangi biriniz Allah'ın aynı zamanda "hem üç hem de bir" olduğu yönündeki iddiayı anlayabiliyor musunuz? Ya da "doğmadan önce de var olan bir oğul" inancını aklınız alıyor mu? Ben, üçleme inancının Allah'ın sözünde hiçbir şekilde yer almadığını söylüyorum. İncil'de "üçleme" ifadesi bir kez dahi geçmez. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, bu inanç Hıristiyanlığa 3. yüzyılda eklenmiştir... "Tanrı" kelimesi İncil'de 1300 kez geçer ve bu İncil pasajlarının hiçbirinde "Tanrı" ifadesi ile çoklu bir kişilik ya da üçleme kast edilmez, ima dahi edilmez. Ama Allah'ın bir olduğu ifade edilir... Üçleme savunucularının bahsettikleri inanç Eski Ahit metinlerinde de bilinmemektedir.

 

Musevi ve Hıristiyan Kutsal kitabı’na göre ;

İznik Konsilinde alınan kararlar neticesinde Hıristiyan ve Musevilik Dininin son şekli

 

İsa Tanrı’nın oğlu mu?:

 

Tanrı’nın bir çocuğu oldu mu? İsa Tanrı’nın bedensel değil, ruhsal oğludur. Yaratılıştan önce Tanrı’nın bağrında bulunan, Tanrı’nın özü ve sözüdür.

 

Evet, İsa, bebek olarak doğdu. Ama İsa doğmadan önce VARDI. Ruh olarak vardı, Tanrı’nın sözü olarak vardı.“Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi. Söz, insan olup aramızda yaşadı” (İncil, Yuhanna 1.1,2,14).

 

İsa bir insan olup aramızda yaşadı. Tanrı’nın sözü insan oldu. Bir oğul (yani insan) gibi dünyaya girdi. Bir oğul gibi baba’nın (yani Tanrı’nın) doğasından geldi. Bunun için İsa’ya hem Tanrı’nın sözü hem de Tanrı’nın oğlu deriz.

 

Biz de oğul kelimesini bu anlamda kullanıyoruz. Bir basit örnek verirsek: Bir insan akıllı ve daha çok mantıklı hareket ettiği için ona “aklın oğlu” denir. Şimdi akıl ve fikir birlikte olup bir ilişkiyle akıllı olanı mı doğurmuştur? Tabii ki hayır. Aklın doğasından geldiği için “aklın oğlu” denir.

 

İsa Tanrı’nın doğasından geldi. Yaratılmadı: Her zaman vardı, her zaman olacak. Tanrı’nın sözüdür. Bunun için İsa’ya hem Tanrı’nın oğlu hem de Tanrı’nın sözü deriz.

 

Tanrı’nın sözü insan olup aramızda yaşadı... Neden? Çünkü Tanrı kendisini bize göstermek istiyor.

 

Üçlübirlik:

 

Tanrı üç şekilde kendini gösteriyor: Baba, Oğul, ve Kutsal Ruh...Tanrı, baba gibi sever. Tanrı, bir oğul (İsa) olarak dünyaya geldi. Tanrı, Kutsal Ruh olarak bizim yüreğimize dokunup konuşur. Bu, Tanrı’ya ortak koşmak değildir. Tek Tanrı ama üç sekilde kendini gösteriyor. Tanrı: Baba, Oğul, ve Kutsal Ruh olarak çalışıyor, ama tek öze sahiptir.

 

Bu aslında çok mantıklı. Doğa bile bu şekilde kendini gösteriyor. Su ile örnek verelim. Suyun bilindiği gibi 3 hali vardır: a) katı hal, buz b) sıvı hali, su c) gaz hali, buhar. Hangisi sudur? Hepsi! Ve unutmayalım ki Tanrı doğadan daha büyüktür!

 

Başka bir örnek, bize en yakın yıldiz olan Güneş ile ilgili. Güneşe müthiş sıcaklığından dolayı yaklaşamıyor, tam anlamıyla nasıl bir biçimde olduğunu göremiyoruz. Ancak parıltısından ve ısısından tanıyor, ışığını görüyor ve ısısından etkileniyoruz. Aynı şekilde erişilmez bir görkem ve ışıkta yaşayan ve kutsal bir ruh olan Baba Tanrı’yı hiç kimse göremez.

 

İsa, yüceliğini, isteklerini bize yansıtıyor, tanıtıyor. Kutsal Ruh, Güneşin ısısı gibi işleyişini yüreklere yansıtıyor.

 

Görünen küre, ışık, ısı : tek güneştir. Baba, Oğul İsa, Kutsal Ruh: tek Tanrı’dır.

Kendinizi düşünün... Aynı anda hem görme hem işitme hem hissetme hem düşünme... bir çok işi aynı anda yapabiliyorsunuz. Hangisi sizsiniz? Gören mi, işiten mi, hisseden mi, düşünen mi?

Hepsi sizsiniz... Göreni işitenden ayıramazsınız. Tek insansınız. Ama çok şeyi aynı anda yapabilirsiniz; çok şekilde kendinizi gösterebilirsiniz. Gören, işiten, hisseden olarak... Ama tek insansınız!

Bir örnek daha düşünelim. Zaman: geçmiş, şimdi ve gelecek.

Hangisi zaman?

Hepsi... Ve hepsi birbirine bağımlıdır.

Geçmiş olmasa şimdi olmaz. Şimdi olmasa gelecek olmaz.

Tek zaman var, ama üç şekilde kendini gösteriyor.                                 

 

Yukarıda size Tek Tanrı dininin ( Musevi – Hırıstiyan – İslam ) Hz.İbrahim zamanında ilk doğuşu ve ondan sonra İsa Peygambere kadar ki bölümü ve İsa’nın ölümünden sonra  Nasıl ve neden değişikliklere uğradığını kısaca izah etmek istedik

Bu yazının daha tafsilatlı bir şekli tarafımzca hazırlanmak ve tahminen sizlere  149 veya 150 saymızda yayınlanacaktır

( burhan Zihni Sanus)

 

 

Hz. İSA ve TARİHSEL YAŞAMIN BİLGİ  KAYNAKLARI

Erciyes Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

Dinler Tarihi              Doç. Dr. KENAN HAS

 

 

 

İSA Yaşadı mı? Ne Zaman Yaşadı. TANRININ PEYGAMBERİ miydi?